... I ensems, com a persones profundament coneixedores de les valls i del seu dret, dels usos i costums i de llur importància tant en dret públic com en dret privat, no perdem ocasió per incardinar-ho amb l'alta magistratura dels coprínceps i subordinar-ho tot a les persones, a les seves llibertats i a la seva terra, a la seva independència, a la seva unitat i a la seva continuïtat.

 

EXTRET DEL

MANUAL DIGEST

EMPRESA FAMILIAR ANDORRANA

Per a la Gestió de Qualitat Total

L’Empresa Familiar Andorrana per a la Gestió de Qualitat Total (EFA), és una associació civil privada i no lucrativa, que vincula empreses i grups societaris, que tenen com a denominador comú la pertanyença a una família o grup familiar. 

 

Aquesta Associació s’emmarca en un context associacionista d’agrupacions similars experimentat en altres països. De forma genèrica, podria establir-se que l’objecte d’aquestes associacions és fomentar la cultura empresarial, en general i, en particular, fomentar la continuïtat de l’empresa familiar i, eventualment, la integració dels seus descendents. En el cas particular de l’EFA, a aquest objecte genèric s’hi afegeix el de promoure la implantació de sistemes de gestió de qualitat total, basats en el model europeu d’excel·lència empresarial creat per la “European Foundation for Quality Management” (Fundació Europea per a la gestió de la Qualitat), fomentant amb prioritat intercanvis d’experiències.

 

L’EFA representa una diversitat notable de models d’empresa familiar. Podríem assenyalar que els seus membres presenten una significativa asimetria pel que fa a la seva dimensió empresarial. No obstant, pel que fa al model d’organització d’empresa familiar, hi ha les estructures clàssiques i modelitzades, en diferents treballs acadèmics d’investigació d’aquest tipus d’empreses.

 

Més explícitament podria establir-se que l’EFA pretén la promoció de les iniciatives d’empreses familiars i el recolzament dels emprenedors. També pretén donar suport tècnic i formatiu en els grups associats, per a una bona estratègia de planificació del relleu generacional. Amb el relleu generacional, es produeix un canvi en el lideratge de les empreses, que no sempre es conclou amb èxit. A Andorra, cal investigar el nombre d’empreses i el cicle generacional en què es troben. Als EEUU, per exemple, només poc més del 30% dels negocis familiars sobreviuen al trànsit cap a la segona generació, un 12% és viable cap a la tercera generació i un 3% encara seria operativa en la quarta i les següents generacions.

 

Si considerem que l’empresa familiar està estretament vinculada a una gran majoria d’empreses operatives en el nostre país, així com a la generació de riquesa vinculada a la creació i manteniment de llocs de treball, a la inversió realitzada i al volum de facturació de les diferents activitats econòmiques, es desprèn, que és un col·lectiu rellevant que precisa dotar-se d’eines apropiades per a l’estudi, anàlisi i valoració dels seus problemes privatius.