... I ensems, com a persones profundament coneixedores de les valls i del seu dret, dels usos i costums i de llur importància tant en dret públic com en dret privat, no perdem ocasió per incardinar-ho amb l'alta magistratura dels coprínceps i subordinar-ho tot a les persones, a les seves llibertats i a la seva terra, a la seva independència, a la seva unitat i a la seva continuïtat.

 

EXTRET DEL

MANUAL DIGEST

Socis

Són socis de l’Empresa Familiar Andorrana, empreses o grups d’interès (fundacions) en les quals una part de l’accionariat està ostentat per una mateixa o vàries famílies i en què la presa de decisions recau en el grup familiar.

El procediment per ser soci de l’Empresa Familiar Andorrana és la consideració prèvia d’empresa familiar o grup d’interès familiar, essent requeriment obligatori. Aquelles empreses familiars interessades en pertànyer a l'EFA, hauran de formular  una sol·licitud d’alta a l’Associació. La Junta Directiva, és qui pren en consideració l'esmentada sol·licitud.