... I ensems, com a persones profundament coneixedores de les valls i del seu dret, dels usos i costums i de llur importància tant en dret públic com en dret privat, no perdem ocasió per incardinar-ho amb l'alta magistratura dels coprínceps i subordinar-ho tot a les persones, a les seves llibertats i a la seva terra, a la seva independència, a la seva unitat i a la seva continuïtat.

 

EXTRET DEL

MANUAL DIGEST

Òrgans de Govern

L’Empresa Familiar Andorrana té un funcionament orgànic, en el que la figura del President esdevé rellevant pel que fa a l’opinió i a la representació de l’Associació, en els diferents àmbits d’actuació de la mateixa. Una Junta Directiva àmplia, diversa i representativa del teixit empresarial i familiar andorrà. La Junta Directiva, amb el seu President al capdavant planifica el programa de les activitats associatives, d’acord amb el seu objecte fundacional. Aquesta estructura orgànica es reelegeix cada cinc anys.

 

La Junta Directiva delega les activitats d’organització i de planificació de la programació anual a una Secretaria Tècnica. La mateixa Secretaria Tècnica es fa càrrec també dels treballs de caràcter tècnic, administratiu i d’assignació de recursos de l’Associació, d’acord a un pressupost anual, que aprova l’Assemblea General de l’EFA.

 

L’Associació està dotada d’un Consell Consultiu integrat per antics membres de la Junta Directiva, que són convocats a petició del President, davant de circumstàncies o requeriments de consell especials.

 

Actualment, la Junta Directiva  de l'Empresa Familiar Andorrana es troba integrada per: 

 

 

President:.......................... Francesc Mora Sagués

   

Vicepresidenta:.................. Imma Ribes Sagués

  

Secretari:.......................... Marc Pintat Forné

  

Vocal:................................ Miquel Àngel Armengol Bosch

 

Vocal:................................ Núria Casamiquela Junyent

 

 Vocal:............................... Maria Àngels Marfany Puyoles

 
Vocal:................................ Manuel Cerqueda Díez

 

Vocal:................................ Josep Pintat Mas

 

 

Secretaria tècnica:............. Joan Tomàs i Reig