... I ensems, com a persones profundament coneixedores de les valls i del seu dret, dels usos i costums i de llur importància tant en dret públic com en dret privat, no perdem ocasió per incardinar-ho amb l'alta magistratura dels coprínceps i subordinar-ho tot a les persones, a les seves llibertats i a la seva terra, a la seva independència, a la seva unitat i a la seva continuïtat.

 

EXTRET DEL

MANUAL DIGEST

Història

L’EFA, va ser gestionada en una primera etapa per diferents promotors, amb l’objecte de captar la sensibilitat que el Projecte d’una Associació d’aquestes característiques despertava en diferents empreses amb un perfil intern netament familiar. Durant l’any 2001 i fins abans de l’Assemblea General Constituent del 18 de març de 2002, es van anar formalitzant sol·licituds d’inscripció a la mateixa. Aquesta etapa pretenia sobretot assegurar un nucli fundacional suficient per tal d’assegurar la representativitat i viabilitat de l’Associació.

 

La història d’aquest moviment associacionista és relativament recent. Així doncs el Familiy Firm Institute (FFI), va ésser fundat l’any 1986. En un entorn més proper el Instituto de Empresa Familiar(IEF), es va constituir l’any 1992. La pròpia Agrupació Europea d’Empreses Familiars (GEEF) es va fundar l’any 1997.

 

En fundar-se l'Associació, es va establir que seria una Associació no lucrativa que vincula empreses i grups societaris que tenen com a denominador comú la pertanyença a una família o grup familiar, amb un constant abordament a propostes i al debat. Hem fet 11 cicles d’empresa familiar, 11 Fòrums, i més de 90 actes específics de diferents continguts actuals. Hem donat la paraula a més de 80 empresaris i més de 70 experts, aportant un bagatge professional i rigor acadèmic que han contribuït a elevar la qualitat de les empreses andorranes. 

 

Durant l’any 2004, vàrem impulsar el naixement d’una patronal rellevant, la CEA, àmplia i transversal de tots els sector econòmics, perquè es disposés d’una entitat autofinançada, que fos independent i que defensés els interessos legítims del conjunt d’empreses. Amb ella, s'ha col·laborat en múltiples ocasions per a la millora del país.