... I ensems, com a persones profundament coneixedores de les valls i del seu dret, dels usos i costums i de llur importància tant en dret públic com en dret privat, no perdem ocasió per incardinar-ho amb l'alta magistratura dels coprínceps i subordinar-ho tot a les persones, a les seves llibertats i a la seva terra, a la seva independència, a la seva unitat i a la seva continuïtat.

 

EXTRET DEL

MANUAL DIGEST

Recursos

Els recursos de l'Associació s'esmercen en Treballs i Estudis, en la Programació anual d'activitats i en el manteniment de relacions amb institucions  nacionals i organismes  internacionals afins a l'EFA.